Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Foreldres betydning i barnehagen

Engasjerte og positive foreldrene gir bedre kvalitet.

Engasjerte foreldre er en viktig ressurs for barnehagen. Foreldre har rett og plikt til å påvirke hverdagen og innholdet i barnehagen, og ansvar for å følge opp barnets barnehageliv. ​​​​​​​

Fornøyde foreldre gir fornøyde barn

Foreldrenes holdning til barnehagen påvirker hvordan barnet opplever barnehagen. Barnets trygghet kan vakle hvis foreldrene er utrygge på hvordan barnet har det i barnehagen. Derfor er det viktig med tett dialog mellom foreldrene og barnehagepersonalet. Husk å snakke positivt om barnehagen foran barnet. Er det noe du er misfornøyd med, er det best å ta det opp uten barnet til stede. Samarbeid og god kommunikasjon mellom foreldre og barnehage er noe begge parter er ansvarlige for å få til.


Foreldremedvirkning

Foreldrenes rett til medvirkning i barnehagens innhold og planlegging, er regulert i barnehageloven og barnehagenes rammeplan. For å sikre samarbeid og foreldremedvirkning skal hver barnehage ha et foreldreutvalg (FAU) og et samarbeidsutvalg (SU). Andre arenaer hvor foreldre kan påvirke barnehagen, er foreldremøter, foreldresamtaler og i det daglige møtet med barnehagen.


Hva kan du bidra med?

Barnehagen ønsker aktive foreldre som engasjerer seg i barnehagehverdagen. Du kan bidra med mye mer enn kakebaking og dugnader! I en foreldregruppe i en barnehage er det samlet mange ulike typer ressurser. Har du tid og mulighet til å lære bort, vise fram eller fortelle om noe i barnehagen, er det gjerne kjærkomment for både store og små. Ved å engasjere deg i foreldreutvalgene, kan du komme med innspill og tanker om innhold og planlegging i barnehagen. Du kan også være med og skape et godt miljø i barnegruppa ved å opptre inkluderende og legge til rette for vennskap mellom barna. Bli gjerne kjent med andre foreldre i barnehagen, for å bygge et trygt nettverk rundt barna.

Et godt hjem-barnehage-samarbeid skapes av:

- En åpen og positiv dialog

- Engasjerte foreldre

- Imøtekommende ansatte

- Aktive foreldreutvalg

- Tillit og respekt fra begge parter

- Daglig kommunikasjon

- Nok tid ved overlevering

Fra rammeplanen:


«Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.»

Vil du vite mer?

Tekstkilder: FUB, Kunskapsdepertementet