Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Litt ekstra hjelp?

Det er lurt å komme tidlig i gang med tiltak i barnehagen for barn med spesielle behov, men det er aldri for sent å finne gode løsninger.

Noen barn har behov for ekstra hjelp for å utvikle seg og sine ferdigheter. Litt ekstra omsorg, støtte og gode tiltak i barnehagen kan gjøre hverdagen bedre. Alle barn skal kunne delta i barnehagen på sine egne premisser.

 

Hvem trenger ekstra hjelp?

Det kan være mange årsaker til at et barn trenger litt ekstra hjelp i barnehagen. Kanskje kan det være problemer med motorikk eller språk som skaper utfordringer, eller kanskje har barnet nedsatt funksjonsevne på noen områder.

 

Av og til kan det være en vanskelig familiesituasjon som utløser behovet. Felles for alle disse barna er at de kan ha rett til å motta ekstra støtte i barnehagen.  Barnehagen skal være et inkluderende fellesskap.

 

Hvordan få hjelp

Dersom barnehagen eller foreldrene vurderer at barnet kan ha behov for ekstra hjelp, skal det tas opp til drøfting mellom pedagogisk personale i barnehagen og foreldrene. Av og til kan det være aktuelt å bringe inn rådgivningstjenesten PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) for å få råd og veiledning.

 

Barnehagen kan også ha et samarbeid med PPT for å få hjelp til å håndtere barnegruppa eller enkeltbarn uten at foreldrene  samtykker til det, dersom saken er anonym og det ikke oppgis navn i samarbeidet med PPT.

 

Samarbeid hjem-barnehage

Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartner når det gjelder å finne gode løsninger i barnehagen. Mange foreldre til barn med spesielle behov har kjempet mange kamper for barnet sitt, og har mye kunnskap om akkurat sitt barns behov.

 

For at samarbeidet skal være fruktbart for barnet, er det viktig at kommunikasjonen preges av respekt og forståelse. Det er viktig å finne gode rutiner for oppfølging og kontakt som ivaretar behovene til alle parter. En rapportbok kan være en god måte å organisere den jevnlige samtalen utover det daglige på.
 

Eksempler på støtte i barnehagen:
 

  1. Økt voksentetthet
  2. Voksne med spesialkompetanse
  3. Fysisk tilrettelegging
  4. Pedagogisk tilrettelegging
  5. Foreldreveiledning
  6. Veiledning av barnehagepersonell
  7. Skyss

Vil du vite mer?

Opplæringsloven § 5-7:
 

«Barn under opplærings-pliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving.»

Kilder: FUB, Kunnskapsdepartementet