11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Menn i barnehagen

Med menn i barnehagen blir det større bredde og variasjon i aktivitetene.

I de fleste barnehager i Norge er flertallet av de ansatte kvinner. For både gutter og jenter er det viktig med gode rollemodeller av begge kjønn. Hvorfor er det viktig at det er menn i barnehagen?

Hvorfor menn i barnehagen?

At det jobber menn i barnehagen, er ikke nødvendigvis et mål i seg selv. Men det kan være et steg på veien mot en bedre barnehagen. Barnehagen skal gjenspeile samfunnet vi lever i, og det er viktig at både jenter og gutter har gode rollemodeller blant de voksne. Ved å vise hvordan menn og kvinner kan løse de samme arbeidsoppgavene i barnehagen, får barna oppleve likestilling i praksis.

 

Det er et førende prinsipp i barnehagen at barna skal ha like muligheter uavhengig av kjønn. Ved å bringe inn flere menn som ansatte, kan bredden og variasjonen i innholdet i barnehagen utvides. Personalgruppa vil som oftest få flere ressurser, styrker og interesser å spille på når begge kjønn er representert.

 

Jentenes verden?

Når det store flertallet av barnehageansatte er kvinner, er det noen som stiller spørsmål ved om både innhold og organisering er best tilpasset jentene. Det samme spørsmålet stilles om skolen, hvor vi ser at jentene jevnt over lykkes bedre enn guttene. De får bedre karakterer i de fleste fag, har færre atferdsproblemer, leser bedre og tilpasser seg bedre arbeidsmåtene i skolen.

 

Kan grunnlaget for noen av disse forskjellene legges allerede i barnehagen? Det er vanskelig å undersøke om en jevnere fordeling av kvinner og menn blant de ansatte kan spille inn på noen av disse utfordringene. Men når barna møter både menn og kvinner blant de voksne i barnehagen, får de gode rollemodeller blant begge kjønn. Spesielt viktig er det for de barna som vokser opp med bare én forelder, og kanskje ikke har så mange andre voksne som det har nære relasjoner til.

Hvorfor menn i barnehagen:

 

  1. Både gutter og jenter trenger mannlige rollemodeller.
  2. Økt variasjon i aktivitetene.
  3. Barnehagen skal reflektere samfunnet.

At det jobber menn i barnehagen, er ikke nødvendigvis et mål i seg selv.

Vil du vite mer?

Kilder:
FUB, Udir, Menn i barnehagen