Oversett artikkel til et annet språk. Translate article to another language. 
Traducir la página a otro idioma 

11111011100 ©  Foreldrepulsen ®  Barnehage
-én viktig artikkel hver uke.

Personalet i barnehagen

Tekstkilder: FUB, Utdanningsdir, Kunnskapsdepartementet

Det er mye fagkompetanse samlet i barnehagen. Til sammen skal de ansatte tilby barna våre en trygg, stimulerende og lærerik barnehagehverdag.

Hvem er de voksne som skal være sammen med barna våre hele dagen i barnehagen? I barnehagen jobber det mange yrkesgrupper, med ulik kompetanse og ulike oppgaver. Her finner du en oversikt.

Styrer/daglig leder

Styrer, daglig leder eller enhetsleder, er de vanligste betegnelsene på den øverste lederen i barnehagen. Lederen har hovedansvaret for det pedagogiske innholdet, personalet og administrasjon av barnehagen. Styrer må ha høgskoleutdanning (Jf. barnehageloven).

Pedagoger

En pedagogisk leder har pedagogisk høgskoleutdanning, og har et helhetlig ansvar for barneomsorgen og det pedagogiske arbeidet på sin avdeling. Mange barnehager har i tillegg flere barnehagepedagoger/førskolelærere på avdelingen, som deler noen av oppgavene til pedagogisk leder. Barn med spesielle behov i barnehagen, har ofte en støttepedagog som har spesielt ansvar for å dekke deres behov. Det kan være førskolelærere, barnevernspedagoger, vernepleiere eller andre yrkesgrupper som har denne rollen.

Fagarbeider

En fagarbeider har den videregående utdannelsen barne- og ungdomsarbeider, og deltar i det daglige arbeidet på avdelingen.

Barnehageassistent

Assistentene utgjør som regel størsteparten av grunnbemanningen. Disse har ingen formell utdanning, men kan ha lang erfaring med arbeid med barn.

Barnehageloven

§ 17.Styrer

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.*

 

§ 17 a.Pedagogisk bemanningPedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.*

 

§ 18.Grunnbemanning

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.*

 

 

*Departementet kan gi forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon, forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og forskrift om unntak fra utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

Hva er en pedagog?

En pedagog er flink til å lære bort, og legger til rette for et godt læringsmiljø. Har kunnskap om hvordan læring foregår, og hvordan legge til rette for at mennesker kan få nye kunnskaper og ferdigheter, samt utvikle eksisterende ferdigheter.

Barnehagens sju fagområder:

1. Kommunikasjon, språk og tekst

2. Kropp, bevegelse og helse

3. Kunst, kultur og kreativitet

4. Natur, miljø og teknikk

5. Etikk, religion og filosofi

6. Nærmiljø og samfunn

7. Antall, rom og form

Vil du vite mer?